Arduino

ARDUINO I2C器件地址扫描器代码

Submitted by techrev on Tue, 02/28/2017 - 10:59

如何找出I2C设备地址 - arduino代码     将I2C SCL引脚连接到Arduino模拟引脚5     将I2C SDA引脚连接到Arduino模拟引脚4     正确连接电源和接地引脚

Rúhé zhǎo chū I2C shèbèi dìzhǐ - arduino dàimǎ     jiāng I2C SCL yǐn jiǎo liánjiē dào Arduino mónǐ yǐn jiǎo 5     jiāng I2C SDA yǐn jiǎo liánjiē dào Arduino mónǐ yǐn jiǎo 4     zhèngquè liánjiē diànyuán hé jiēdì yǐn jiǎo

 

将以下代码上传到Arduino

Jiāng yǐxià dàimǎ shàngchuán dào Arduino